Makine Mühendisleri Odası: Okullar açılmamalı

Makine Mühendisleri Odası: Covid-19 Önlemleri Sıkılaştırılmalı ve Okullar Açılmamalıdır

Makine Mühendisleri Odası: Okullar açılmamalı

İşte Makine Mühendisleri Odası'nın açıklamasının detayları

Covid-19 Salgınının ülkemizde görüldüğününaçıklanmasının ertesi gününden itibaren, kamu kuruluşu niteliğinde bir meslekkuruluşu olarak, duyduğumuz kamusal sorumlulukla; salgın sürecinde toplumsağlığı ile ilgili olarak yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekentedbirler hakkında, meslek ve uzmanlık alanlarımızdaki bilgi ve birikimedayanarak çok sayıda açıklama yaptık, görüşlerimizi kamuoyuna ve ilgili kamuyönetim mercilerine bildirdik.

Sağlık alanındaki en büyük meslek kuruluşu ve ciddibir kamusal otorite olan Türk Tabipleri Birliği ve sağlık uzmanlık dernekleri,çok sayıda bilim insanı ve sağlık çalışanlarının sendikası SES de kamusalsağlık hizmetinin temel bileşenleri olarak, alınması gereken önlemlere yönelikçok sayıda açıklama yaptı, uyarılarda bulundu.

Ancak kamu yönetimi; başta TTB olmak üzeresağlıkçıların ve örgütlerinin, TMMOB’nin, Odamızın (uzmanlar ve bilim insanlarındanoluşmuş İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları dahil) ve diğer Odaların, meslekve uzmanlık derneklerinin, uzmanların, bilim insanlarının; Covid-19 Salgınınınetkin bir şekilde takibi, etkilerinin sınırlanması ve halk sağlığının korunmasınayönelik önlem önerileri, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma veAltyapı Bakanlığı, Valilikler vb. ilgili kamu yönetim birimleri tarafındanincelenmedi, kavranılmadı, dikkate alınmadı ve uygulanmadı.

Uzunca bir süre adeta inatla test sayıları artırılmadı,tüm yurttaşlara maske temin edilmedi ve kullanımı zorunlu hale getirilmedi.

Hasta sayıları konusunda şeffaf davranılmadı. Eksikbilginin yanlış bilgi olduğu kabul edilmedi, toplum yanıltıldı. Yalanlamalar veyanıltmalarla gerçekler gizlenmeye çalışıldı. Gerçekleri dile getirenlersoruşturmalarla susturulmak istendi.

Odamızın iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırmavb.), tesisat, tesis yönetimi, tıp alanlarındaki uzmanlık örgütleri olan ESSİAD, ISKAV, İSKİD, KLİMUD, MTMD, MÜKAD,TTMD, TRFMA, UTTMD ve hekimdostlarımız ile birlikte oluşturduğu İklimlendirmeTeknik Kurulu; AVM’lerde, Otellerde,Karayolu Toplu Taşıma Araçlarında, Okullar ve Kreşlerde, Hastanelerin Klima veHavalandırma Tesisatlarında, Ofislerde,Gar Binaları/Otobüs Terminalleri ve Deniz Ulaşım Yolcu Salonlarında,Endüstriyel Tesislerde, Havaalanları Terminal ve İşletme Binalarında alınması gereken pandemi önlemleriile Mevcut Binalarda İklimlendirmeHavalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken GenelTedbirler Prosedürü ve KapalıAlanların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi üzerinebilimsel teknik açıklamalar yaptı. Gerekbu tesislerde çalışanların, gerekse buralardan hizmet alanların sağlıklarınınkorunması ve salgından etkilenmemeleri için alınması gereken önlemler veyapılması gereken çalışmalar hakkında kamuoyunu, başta ilgili kamu kuruluşlarıolmak üzere tüm ilgili kuruluşları bilgilendirdik, kamusal sorumluluk veyükümlülüklerini hatırlattık. Bu çalışmalara https://www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Sağlık personelinin özverili çalışmaları ve büyüktoplum kesimlerinin (20/18 yaş altı ve 65 yaş üstü olanların) aylarca özgürlüklerindenyoksun olarak evlerde hapis tutulması ve çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları ilesalgının hızı görece kesilince yanlış ve çok erken bir “normalleşme süreci”başlatılmış ve salgını kontrol altına alacak çalışmalar yapılmamıştır.

- Bir süre kapalı kalan AVM’ler , çalışma vehavalandırma kuralları ile ilgili hiçbir hazırlık ve düzenleme yapılmadan açılmış,

- Hizmet dışı olan karayolu, demiryolu, havayolu,denizyolu terminalleri ve ulaşımı salgına karşı gereken önlemler alınmadanhizmet vermeye başlatılmış,

- Ofisler ve endüstriyel tesislerde gerekli düzenlemeleryapılmadan çalışanlar çalışmaya zorlanmış, bu nedenle birçok işyerinde çoksayıda çalışan Covid-19 virüsünün hedefi olmuş; buna rağmen gerçekler saklanmışve çalışma ortamlarında gerekli düzenlemeler yapılmadan MÜSİAD önerileridoğrultusunda çalışanların zorunlu çalışmaya ve ikamete tabi tutulduğuişyerleri çoğalmıştır.

- İbadet yerlerinden eğlence yerlerine, AVM’lerdenotobüs terminallerine, düğünlerden taziye evlerine, işyerlerinden sınavsalonlarına ve muhtelif kutlama etkinliklerine kadar uzanan alanlarda kalabalıkbir araya gelişler adeta teşvik edilmiştir.

Bilinçli olarak izlenen bu hatalı politikalar sonucusalgın tekrar yaygınlaşmaya başlamıştır. Verilerdeki tüm çarpıtmalara karşın valilerin,yerel yöneticilerin, hastane başhekimlerinin ve sağlık meslek örgütlerininaçıklamaları, Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerinin gerçek olmadığını ortayakoymaktadır. Vakalardaki artışlar Sağlık Bakanı tarafından da kabuledilmektedir.

Gerçekler acı da olsa kabul edilmeli ve çok ivediolarak toplum sağlığını korumayı ve geliştirmeyi temel alan politika veuygulamalara geçilmelidir. Bu bağlamda öncelikli olarak yapılması gerekenler şunlardır:

1. Okulların büyük bölümünde mekanik havalandırmasistemlerinin bulunmadığı, havalar soğuyunca doğal havalandırmanın da çokgüçleşeceği, sınıfların boyutları ve kalabalık öğrenci sayıları dikkatealındığında sosyal mesafe kurallarına göre oturma ve ders düzeninin sağlanmasınınmümkün olamayacağı açıktır. Bu konularda gerekli hazırlıklar yapılmadan ,sırfözel okul sahipleri tahsilat yapabilsin diye okulları açmak, salgınıyaygınlaştırmaktan başka sonuç vermeyecektir. Okullar, salgın bütünü ile kontrolaltına alınmadan ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılmasına imkan verecekgerekli düzenlemeler yapılmadan açılmamalıdır.

2. Bilim Kurulu halk sağlığı uzmanları, TTB, TMMOB, sağlıkuzmanlık dernekleri ve sendika temsilcilerinin katımıyla güçlendirilmeli, kararlarıkamuoyuna duyurulmalı ve eksiksiz olarak uygulanmalıdır.

3. Salgınla ile ilgili bilgi ve verilerde tam birşeffaflık sağlanmalı, tüm bilgiler çarpıtılmaksızın kamuoyu ilepaylaşılmalıdır.

4. Bu süreçte işe gidemeyen, işten çıkarılan, işbulamayanlara maddi destek sağlanmalı, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kaynaklarışirket patronları için değil, emekçiler için kullanılmalıdır.

4. İşverenleri koruyan ve kollayan düzenlemeler iptaledilmelidir.

5. Sağlığın kamusal bir hizmet olduğu hiç bir zamanakıllardan çıkarılmamalı, özel sağlık kuruluşları kamulaştırılmalıdır. İşleticişirketlere fahiş kâr sağlayan şehir hastanelerindeki soyguna son verilmelidir.

6. Mevcut ve inşa halindeki tüm yapılarıniklimlendirme/havalandırma tesisatlarıyla ilgili önlemlerin yaşamsal önemesahip olduğu, işyerlerinin havalandırılmaması ya da uygun olmayanşekilde havalandırılmasının da virüsün yayılmasında rol oynadığı açıktır. Hastaneler, endüstriyel tesisler, alışverişmerkezleri, iş merkezleri, büyük ofisler, yolcu terminalleri, oteller, okullar,kreşler gibi genel ve büyük hacimli mahaller ile toplu taşıma araçlarınıniklimlendirme tesisatlarında bazı yeni düzenlemeler ile bakım ve periyodikmuayenelerin tekniklerine uygun olarak yapılması gerekir. Odamız, bütüntesislerin ve araçların hijyen ve iklimlendirme-tesisat sistemleri için görevalmaya, teknik destek vermeye hazırdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz, bütünmekanların yapı üretim süreçleri, bakımı ve işletmesinde yer alan mühendislerinde, Odalarınca belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekir. Ayrıcabiliyoruz ki mevcut yapıların hiçbiri salgın koşulları düşünülerekyapılmamıştır, mevcut halleriyle kullanılması büyük risk oluşturmaktadır. Bunedenle ilgili kamu idarelerini bu sorunları derhal düzeltmeye, gerekli mevzuatdeğişikliklerini Odalarla birlikte yapmaya, İklimlendirme Teknik