Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşire Alımı Yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşire Alımı yapacak. YYÜ'nün Resmi Web Sitesi'nde yayınlanan ilana göre 16 adet hemşire ve 1 adet eczacı alınacak. Kriterler ve başvurulara ait detaylar yer aldı. İşte Hemşire alımıyla ilgili ilanın detayları..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşire Alımı Yapacak

                                                                                     T.C.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILIKANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

 

      Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılıResmi Gazetede yayımlanan SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına DairEsaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubupuan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmelipersonel alınacaktır.

 

   BİRİMİ: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

                                                                                                    

UNVANI

ADEDİ

BÜTÇE TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire

              

               16

Merkezi Bütçe

-          Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

Eczacı

               1

Merkezi Bütçe

-          Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak

  

I-GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesindebelirtilen genel şartlara haiz olmak.

 

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

      Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) ÜniversitemizRektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuruyapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılanmüracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

III-İLK BAŞVURU TARİHLERİ: İlk Başvuru  :13.02.2017

                                               Son Başvuru: 27.02.2017

 

IV-BAŞVURULARININDEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1)             Hemşire Pozisyonlarıiçin KPSS 2016 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır.Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtlarıile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersizsayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğmahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)             Atanmaya hakkazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48. Maddesine eklenen bende göre güvenliksoruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspetgelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.

3)     Atanmayahak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamayaesas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığınaşahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atamayapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süreiçerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

 

V-İSTENEN BELGELER:

1-      Adaylarınbaşvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2-       2016 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi ( Sonuçbelgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanlarınbaşvuruları geçersiz sayılacaktır)

3-      Mezuniyetbelgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslınıngetirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonrakurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

4-      Askerlikleilişiğinin olmadığına dair belge.

5-      2 adet vesikalıkfotoğraf.

NOT:  1) Adaylarlahizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerinegetirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

            2) Herhangi bir Sosyal GüvenlikKurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

             3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarınaaykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veyasözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesihtarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarınınsözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

            4) Eczacı için ‘’ SözleşmeliPersonel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’’ uyarınca I sayılı cetvelde yer alanpozisyon unvanları arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakta olup mülakatyolu ile alınacaktır.

 

Adres: Yüzüncü Yıl ÜniversitesiPersonel Dairesi Başkanlığı /VAN

Tel: 0432–486 54 22